Algemene voorwaarde

Algemene voorwaarden CrossFit Immaculate (CrossFit Immaculate V.O.F)

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden CrossFit Immaculate (CrossFit Immaculate V.O.F) wordt verstaan onder:

CrossFit Immaculate:CrossFit Immaculate en/of bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam CrossFit Immaculate aangeboden worden.

CrossFit Immaculate Box:de fysieke locatie waar CrossFit Immaculate, CrossFit aanbied.

Coach:degene die zorgt draagt voor het beheer van de CrossFit Immaculate vestiging.

Lid:de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een jeugdlid, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Jeugdlid:een natuurlijk persoon (m/v) tussen de 12 en 16 jaar, op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Free trial:een natuurlijk persoon (m/v), welke niet zijnde als lid, eenmalig deelneemt aan CrossFit Immaculate activiteiten.

Add-on(s):(een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van CrossFit Immaculate kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2: Aanmelding en toegang
a. De aanmelding voor CrossFit Immaculate vindt plaats door:
1. het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, op de website (www.crossfitimmaculate.nl) volledig in te vullenof in de CrossFit Immaculate Box te voldoen . Waaraan gekoppeld, na het ondergaan van de Free trial, het invullen van het Automatische Incasso formulier en/of het voldoen van de eerste maandelijkse betaling, in deCrossFit ImmaculateBox.
b. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat CrossFit Immaculate de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden word de kosten van de eerste maand voldaan per pin of cash. Het niet betalen van de eerste maand betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.
c. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de CrossFit Immaculate box onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 16 jaar of ouder. Aanmelding voor een jeugdlidmaatschap dient door ouder/wettelijk vertegenwoordiger te geschieden.
d. Elk lid dient, al vorens deel te kunnen nemen aan de CrossFit Immaculate activiteiten zich aan te melden via het Wodify boeking systeem. Dat ter controle van leden is ingesteld.

 

Artikel 3: Wodify leden account
a. Het Wodifyleden account blijft ten allen tijde eigendom van CrossFit Immaculate.
b. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het Wodify leden account.
c. Bij het ongerede raken van het Wodifyleden account dient het lid dit telefonische???????????????te melden.

d. Wodify kan tevens dienen als betaling systeem in de CrossFit Immaculate Box.De factuur van bestelde producten zullen einde van de maand via dit systeem worden verstuurd.

 

Artikel 4: Openingstijden
a. CrossFit Immaculate is gerechtigd om de CrossFit Immaculate Box geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
b. CrossFit Immaculate is gerechtigd de CrossFit Immaculate Box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
c. CrossFit Immaculate box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling
a. Een lidmaatschapsovereenkomst bij CrossFit Immaculate wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 3volle kalender maanden, startend vanaf de eerst volgende volle kalender maand na de ingangsdatum overeenkomst. Het lidmaatschap kan daarna maandelijks worden opgezegd, met in achtneming van 1 maand opzeg termijn.
b. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso ten zij anders afgesproken.
c. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
d. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de CrossFit Immaculate faciliteiten. Is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.
e. alle tarievenzijnte vinden op www. CrossFitImmaculate.nlof bij de balie van de CrossFit Immaculate box.
f. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso. Een lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan verzoeken om in termijnen te betalen. Termijnbetaling is uitsluitend per maand vooruit via automatische incasso of indien anders besproken.
g. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per pinbetaling/Cashbetaingheeft plaatsgevonden, geldt dat het lid voor vervolgbetalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan CrossFit Immaculate dient te verstrekken. Indien het lid verzuimt om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.
h. Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit Immaculate van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verontschuldigde bedrag te voldoen. Het is tevens toegestaan het verontschuldigde bedrag te voldoen middels pin transactie/Cashtransactiein de CrossFit Immaculate Box. CrossFit Immaculate is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging en/of herinnering op schrift en/of e-mail administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is CrossFit Immaculate gerechtigd om het account, en daar mee de toegang tot de CrossFit Immaculate Box, te blokkeren. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoel in 5.c hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.
i. CrossFit Immaculate Wodifyaccount wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan bovendien de toegang tot de CrossFit Immaculate Box worden geweigerd. Daarenboven is CrossFit Immaculate gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
j. CrossFit Immaculate behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) met maximaal 8% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.
k. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van CrossFit Immaculate of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Immaculate waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
l. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoelt in artikel 5.a.

 

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van een lidmaatschap door het Lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient te geschieden in de CrossFit Immaculate Box door het invullen van het Automatische incasso formulier ter opzegging.
b. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving. Indien een lid opzegt in een gebroken kalendermaand, zal er nog 1 volle kalendermaand geïncasseerd worden.
c. CrossFit Immaculate behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Coach, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.
d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan c.q. mogelijk.

 

Artikel 7: Lidmaatschap bevriezen
a. Bevriezen van een lidmaatschap is in bijzonder gevallen toegestaan. Als het Lid geen gebruik wenst te maken van de aangeboden sportactiviteiten van CrossFit Immaculate voor onbepaalde tijd. Bijzondere gevallen als beschreven Artikel 7 onder e. Bevriezing kan enkel en alleen vanaf een nieuwe kalender maand.
b. Bevriezen van een lidmaatschap door het lid geschiedt door, het invullen van het Automatische incasso formulier ter bevriezing.
c. Kosten lidmaatschap bevriezen zijn 25 euro per kalender maand, zolang de lidmaatschapovereenkomst geldig is.
d. Tijdens de bevriezing- periode is het niet mogelijk de lidmaatschapovereenkomst te beëindigen.
e. Bevriezen is alleen mogelijk indien spraken is van, blessure, ziekte of langdurig buitenlands verblijf. Indien men zich beroept op blessure en/of ziekte dient er een dokters verklaring schriftelijk te worden overhandigd. Indien men zich beroept op langdurig buitenlands verblijf, minimaal 1 kalender maand, dient er schriftelijk een vliegticket en/of reisbescheiden te worden overhandigd ter bevestiging.

 

Artikel 7.1: Bevriezing opheffen
a. Indien het Lid zijn bevriezing wilt opheffen kan dit pas bij de start van een nieuwe kalendermaand. Tenzij anders schriftelijk en/of mondeling afgesproken.
b. Het Lid dient dan bij zijn eerst volgende bezoek een Automatische incasso formulier ter activeren van het lidmaatschap in te vullen.
c. Indien een Lid, in de lopende kalendermaand, zijn bevriezing wenst op te heffen, word het verschuldigde lidmaatschap bedrag verrekend en voldaan middels pin en/of contant in de CrossFit Immaculate box.
d. Indien een Lid zijn lidmaatschap dient te beëindigen direct na zijn bevriezing- periode, geschiet dat volgens de in artikel 6 geldende bepalingen.

 

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Immaculate is geheel voor eigen risico van het Lid.
b. Zowel CrossFit Immaculate als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
c. Het Lid zal zowel CrossFit Immaculate als de Coach vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Zowel CrossFit Immaculate als de Coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 

Artikel 9: klachten en huisregels
a. In geval van klachten met betrekking tot CrossFit Immaculatedient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Coach en in tweede instantie tot CrossFit Immaculate.
b. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van CrossFit Immaculate en hiernaar te handelen.
c. Deze algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Immaculate staan op de website www. CrossFitImmaculate.nlen zijn bij de balie van CrossFit Immaculate op te vragen.

 

Artikel 10: Persoonsgegevens
a. CrossFit Immaculate verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. CrossFit Immaculate verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Immaculate en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit Immaculate.
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Immaculate kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit Immaculate.

 

 

 

 

Artikel 11: Add-ons
a. Add-ons verschillen per kalander maand. Actuele informatie word via een nieuwsbrief en/of sociale media kenbaar gemaakt, waaronder de tarieven voor Add-ons.
b. Aanmelden voor Add-ons is mogelijk tijdens de gehele contractduur. De aanmelding voor een add-on is niet gebonden aan het lidmaatschap.
c. Niet leden kunnen zich ook aanmelden voor Add-ons. Zodra niet leden zich hebben ingeschreven is deze algemene voorwaarden van kracht, tot einde Add-on.

 

Artikel 11.1: Add-on toelichting
a. Deze Add-on geeft geen recht op specifieke groepslessen of specifieke tijden.
b. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol)
c. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden via Wodifyboeking systeem of anders voor geschreven.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Immaculate aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en CrossFit Immaculate zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Immaculate is gevestigd.

 

Artikel 13: Tot slot
a. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Immaculate te accepteren.

b.CrossFit Immaculate behoudt zich het recht om ter aller tijden de algemene voorwaardente veranderen.

Sunday recap week 7

Alweer de 3e storm in korte tijd heeft ons met een bloedvaart op de zondag gebracht, gelukkig hebben we dan de Recap om ev...

Lees meer

Sunday recap week 6

Zo, Immaculates. We hebben weer een beste week achter de rug met een extra zware laatste dag van de squats cyclus, een slopende...

Lees meer
Meer nieuws
  • Highlight 1

    CrossFit

    CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert in één trainingsvorm.

    Lees meer